Διασφάλιση Ποιότητας(ISO)

Τα Συστήματα διασφάλισης ποιότητας (ISO) ή αλλιώς πρότυπα είναι τα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από αναγνωρισμένο φορέα και περιέχουν κανόνες, κατευθυντήριες οδηγίες και τεχνικές προδιαγραφές, οι οποίες εξασφαλίζουν ότι τα προϊόντα ανταποκρίνονται στον σκοπό για τον οποίο προορίζονται.

Η εφαρμογή των εναρμονισμένων Ευρωπαϊκών προτύπων από τους κατασκευαστές , τα προϊόντα των οποίων οφείλουν να ακολουθούν τις οδηγίες νέας προσέγγισης της ευρωπαϊκής ένωσης αποτελεί τεκμήριο συμμόρφωσης προς τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας. Με την ολοκλήρωση της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς , η πιστοποίηση κατά ISO αποτελεί προϋπόθεση για την ελεύθερη διακίνηση και αποδοχή των προϊόντων ανάμεσα στις χώρες – μέλη της Ευρωπαϊκής ένωσης, καθώς μια σειρά από κοινοτικές οδηγίες υποδεικνύουν την υιοθέτηση των πρότυπων ISO.

Εάν συνεχώς το προϊόν «σχεδόν» ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις ή υπάρχουν συνεχώς αποκλίσεις & τροποποιήσεις τότε έχουμε ένα ανεπαρκές Σύστημα Ποιότητας. Προϋπόθεση λοιπόν για την εγκατάσταση ενός Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας είναι η πλήρης κατανόηση και δέσμευση , τόσο της διοίκησης όσο και όλου του προσωπικού της επιχείρησης στην ανάπτυξη της Ποιότητας. ISO 9001-2000.

Ενδιαφέρει επιχειρήσεις οι οποίες σχεδιάζουν αναπτύσσουν , παράγουν και εγκαθιστούν προϊόντα και παρέχουν υποστήριξη μετά την πώληση & επιχειρήσεις που αναπτύσσουν νέα προϊόντα ή προϊόντα με ειδικές απαιτήσεις.

Αναλαμβάνω:

  • αρχική εκτίμηση της επιχείρησής για αξιολόγηση της ετοιμότητάς σας για ένταξη στο ειδικό αυτό πρόγραμμα,

  •  πλήρη σχεδιασμό και στήριξη της εφαρμογής συστήματος διαχείρισης ποιότητας κατά ISO 9001:2008 και 14001:2004, μέχρι την πιστοποίηση από διαπιστευμένο φορέα

  • υποστήριξη κατά την επιθεώρηση του Φορέα Πιστοποίησης και επιμέλεια της άρσης παρατηρήσεων, εφόσον αυτές υπάρξουν ως αποτέλεσμα της επιθεώρησης.