Γεωθερμία

Η έκδοση αδειών εγκατάστασης συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας με σύστημα γεωθερμίας προβλέπεται από τον Νόμο 3734/2009 και εντάσσεται στα προγράμματα εξοικονομώ κατ’ οίκον, αλλά και στον αναπτυξιακό νόμο όταν πρόκειται για επιχείρηση και επιδοτείται.

Αναλαμβάνω την εκπόνηση Μελετών για την αδειοδότηση συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας με σύστημα γεωθερμίας, καθώς επίσης τη σύνταξη και υποβολή του φακέλου ένταξης στα επιδοτούμενα προγράμματα.

Οι εφαρμογές της αβαθούς γεωθερμίας περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων χρήσεις  κλιματισμού, γεωργικές χρήσεις (θερμοκήπια, ξήρανση αγροτικών προϊόντων) καθώς και θέρμανση ψύξη βιομηχανικών εγκαταστάσεων , ενώ εντυπωσιακή είναι η εξοικονόμηση ενέργειας σε ξενοδοχειακές μονάδες και κολυμβητικές δεξαμενές.

Τα συστήματα θέρμανσης-ψύξης αβαθούς γεωθερμίας  μεγιστοποιούν τον βαθμό απόδοσης τους δύο ή και τρεις φορές των συμβατικών εφόσον προηγείται λεπτομερής μελέτη τόσο του υπεδάφιου όσο και του υπόλοιπου τμήματος της εγκατάστασης στους χώρους χρήσης.

Ουσιαστικά πρόκειται για την αξιοποίηση της σταθερής θερμοκρασίας του εδάφους  ή του νερού προκειμένου να χρησιμοποιηθεί  για κλιματισμό κτιρίων και για ζεστό νερό.


Επιγραμματικά, η χρήση της γεωθερμίας παρέχει τα παρακάτω πλεονεκτήματα:

  • Είναι καθαρή και φιλική προς το περιβάλλον

  • Είναι διαθέσιμη σε οποιοδήποτε σημείο

  • Μπορεί να προσφέρει θέρμανση, ψύξη και ζεστό νερό χρήσης

Διασφάλιση Ποιότητας(ISO)

Τα Συστήματα διασφάλισης ποιότητας (ISO) ή αλλιώς πρότυπα είναι τα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από αναγνωρισμένο φορέα και περιέχουν κανόνες, κατευθυντήριες οδηγίες και τεχνικές προδιαγραφές, οι οποίες εξασφαλίζουν ότι τα προϊόντα ανταποκρίνονται στον σκοπό για τον οποίο προορίζονται.

Η εφαρμογή των εναρμονισμένων Ευρωπαϊκών προτύπων από τους κατασκευαστές , τα προϊόντα των οποίων οφείλουν να ακολουθούν τις οδηγίες νέας προσέγγισης της ευρωπαϊκής ένωσης αποτελεί τεκμήριο συμμόρφωσης προς τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας. Με την ολοκλήρωση της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς , η πιστοποίηση κατά ISO αποτελεί προϋπόθεση για την ελεύθερη διακίνηση και αποδοχή των προϊόντων ανάμεσα στις χώρες – μέλη της Ευρωπαϊκής ένωσης, καθώς μια σειρά από κοινοτικές οδηγίες υποδεικνύουν την υιοθέτηση των πρότυπων ISO.

Εάν συνεχώς το προϊόν «σχεδόν» ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις ή υπάρχουν συνεχώς αποκλίσεις & τροποποιήσεις τότε έχουμε ένα ανεπαρκές Σύστημα Ποιότητας. Προϋπόθεση λοιπόν για την εγκατάσταση ενός Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας είναι η πλήρης κατανόηση και δέσμευση , τόσο της διοίκησης όσο και όλου του προσωπικού της επιχείρησης στην ανάπτυξη της Ποιότητας. ISO 9001-2000.

Ενδιαφέρει επιχειρήσεις οι οποίες σχεδιάζουν αναπτύσσουν , παράγουν και εγκαθιστούν προϊόντα και παρέχουν υποστήριξη μετά την πώληση & επιχειρήσεις που αναπτύσσουν νέα προϊόντα ή προϊόντα με ειδικές απαιτήσεις.

Αναλαμβάνω:

  • αρχική εκτίμηση της επιχείρησής για αξιολόγηση της ετοιμότητάς σας για ένταξη στο ειδικό αυτό πρόγραμμα,

  •  πλήρη σχεδιασμό και στήριξη της εφαρμογής συστήματος διαχείρισης ποιότητας κατά ISO 9001:2008 και 14001:2004, μέχρι την πιστοποίηση από διαπιστευμένο φορέα

  • υποστήριξη κατά την επιθεώρηση του Φορέα Πιστοποίησης και επιμέλεια της άρσης παρατηρήσεων, εφόσον αυτές υπάρξουν ως αποτέλεσμα της επιθεώρησης.

 

arxiki

Τεχνικό Γραφείο

Παπαγεωργίου Β. Δημήτριος

Γεωλόγος Α.Π.Θ.

 

Το τεχνικό γραφείο δραστηριοποιείται στον ευαίσθητο χώρο του γεωπεριβάλλοντος και έχει ως βασικά αντικείμενα:

  • την έκδοση άδειας γεωτρήσεων

  • την εκπόνηση γεωλογικών, γεωτεχνικών, γεωφυσικών και υδρογεωλογικών μελετών για ιδιωτικά έργα

  • την επίβλεψη της άρτιας υλοποίησης τους κατά την κατασκευή

  • την σύνταξη φακέλου και παρακολούθηση της διαδικασίας για την διασφάλιση ποιότητας κατά ISO 9001:2008 και 14001:2004 σε επιχείρησης.

Το πεδίο δραστηριότητας του γραφείου είναι η Δυτική Μακεδονία και η υπόλοιπη Ελλάδα και στόχος αυτού είναι η ικανοποίηση των αναγκών των πελατών, παρέχοντας σύγχρονες και οικονομικές λύσεις με άριστο πνεύμα συνεργασίας.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας δώσουμε άμεσες και αποτελεσματικές λύσεις οικονομικού κόστους σε κάθε γεωεπιστημονικό πρόβλημα που αντιμετωπίζεται.