Μελέτες

Ο τομέας των γεωλογικών ερευνών αποτελεί μέρος της επαγγελματικής ενασχόλησης του τεχνικού γραφείου και καλύπτει όλο το γνωστικό αντικείμενο του ευρύτερου κλάδου της Γεωλογίας.

Αναλαμβάνω την εκπόνηση Γεωλογικών, Γεωφυσικών, Γεωτεχνικών και Υδρογεωλογικών μελετών.

 Γεωλογικές Μελέτες

Η Γεωλογική Μελέτη εκπονείται για την εξασφάλιση της απαιτούμενης σταθερότητας κτιρίου ή άλλης κατασκευής στο έδαφος. Η γνώση των γεωλογικών συνθηκών του εδάφους θεμελίωσης είναι θεμελιώδους σημασίας πριν την κατασκευή οποιουδήποτε τεχνικού έργου.

Με την εκπόνηση της γεωλογικής μελέτης επιτυγχάνουμε των εντοπισμό ανεπιθύμητων γεωλογικών φαινομένων που σχετίζονται με εδαφικές παραμορφώσεις, κατολισθήσεις, ρήγματα, διάβρωση - αποσάθρωση κλπ.

Γεωφυσικές Μελέτες

Η Γεωφυσική μελέτη αφορά την διερεύνηση του υπεδάφους με ηλεκτρονικό εξοπλισμό από την επιφάνεια του εδάφους, χωρίς εκσκαφή.

Πρόκειται για ακριβής και με χαμηλό κόστος μέθοδο έρευνας του υπεδάφους.

Το μεγάλο πλεονέκτημά της είναι ότι δίνει πληροφορίες χωρίς καμία μηχανική παρέμβαση επί του εδάφους (εκσκαφή, διάτρηση κ.α.) καθώς επίσης και συνεχή δεδομένα σε αντίθεση με εκείνα των δειγματοληπτικών γεωτρήσεων που αναφέρονται μόνο σε ένα σημείο.

Από την γεωφυσική έρευνα μιας περιοχής

  • εκτιμώνται οι γεωλογικές συνθήκες σε βάθος έως 30 m.  (εντοπισμός φυσικών εγκοίλων, έμμεσος προσδιορισμός των μηχανικών ιδιοτήτων του εδάφους κλπ).

  • η παρουσία υδροφόρου ορίζοντα

  • η παρουσία θαμμένων αρχαιοτήτων

Γεωτεχνικές μελέτες

Η Γεωτεχνική Μελέτη εκπονείται για να εξασφαλιστεί η ικανότητα του εδάφους να αναλάβει τα φορτία της κατασκευής που υπολογίστηκαν από την στατική μελέτη.

Με δεδομένη την επέκταση της οικιστικής δραστηριότητας εκτός των ορίων των  Πόλεων, και την κατασκευή ενός κτιρίου να αποτελεί πολυετή επένδυση, η εκπόνηση Γεωτεχνικής Μελέτης θεωρείται επιβεβλημένη για την ασφαλή κατασκευή της θεμελίωσης καθώς το κόστος αντιπροσωπεύει μόλις το 0,5 - 1% του κόστους  κατασκευής για μία συνήθη κατοικία.

Μ την εκπόνηση της γεωτεχνικής μελέτης αποφεύγεται η αύξηση άσκοπων δαπανών (αύξηση της ποσότητας σκυροδέματος) στον φέροντα οργανισμό της κατασκευής.