Έκδοση Άδειας Γεώτρησης

Αναλαμβάνω όλες τις διαδικασίες για την έκδοση άδειας γεώτρησης.

Επιγραμματικά τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τη σύνταξη του φακέλου άδειας γεώτρησης νερού:

- Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων του έργου, εφ’ όσον απαιτείται

- Γεωλογική μελέτη του έργου

- Χημική Ανάλυση του νερού

- Τοπογραφικό διάγραμμα σε κατάλληλη κατά περίπτωση κλίμακα

- Θεωρημένο αντίγραφο νόμιμου τίτλου από τον οποίο να προκύπτει δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης του χώρου στον οποίο θα γίνεται η χρήση του νερού.

Πιο αναλυτικά για την έκδοση άδειας γεώτρησης νερού απαιτούνται:

Διαβάστε περισσότερα: Έκδοση Άδειας Γεώτρησης